مرکز جمع آوری و اسقاط خودروهای فرسوده کد ۲۰۱۳ – شرکت خودروپیمان آسیا

آدرس دفتر مرکزی:

مشهد – چهارراه عشرت آباد – بین کاشانی ۳۱ و ۳۳ 

تافن:

۰۵۱-۳۲۲۲۶۸۲۹

۰۵۱-۳۲۲۲۰۳۴۳

فکس:

۰۵۱-۳۲۲۵۳۱۶۰

آدرس مرکز اسقاط:

اخبار خودرو فرسوده