مرکز جمع آوری و اسقاط خودروهای فرسوده کد ۲۰۱۳ – شرکت خودروپیمان آسیا